CFGS Promoció d’Igualtat de Gènere

"La nostra FP parteix
d’una formació basada
en vivències com a eina per
facilitar els aprenentatges"

   Tríptic Informatiu

Títol oficial

Tècnic/a superior en Promoció d’Igualtat de Gènere.

Competència professional

Programar, desenvolupar i avaluar intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, aplicant estratègies i tècniques de l’àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc de discriminació per raó de sexe i potenciant la participació social de les dones.

Sortides laborals

Àmbits professionals
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en l’àmbit públic i privat, en el sector de la prestació de serveis d’igualtat de gènere, en diferents institucions i entitats que presten serveis de caràcter econòmic i comunitari orientats cap a la igualtat efectiva de dones i homes: associacions, fundacions, institucions, sindicats, empreses, consultores, serveis municipals, organismes d’igualtat i centres comunitaris, entre d’altres.

Ocupacions i llocs de treball

• Promotor o promotora d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.
• Promotor o promotora per a la igualtat efectiva de dones i homes.
• Tècnic o tècnica de suport en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes. 

Durada i distribució del cicle

 2.000 hores, 383 de les quals són de pràctiques i es fan en centres col·laboradors. La resta són impartides a l’institut en dos cursos acadèmics. 

  • 1r curs: horari de 14:30 a 21:00 hores de dilluns a divendres.
  • 2n curs: horari de 14:30 a 21:00 hores de dilluns a divendres. Durant aquest curs també es pot cursar l'FCT (no tots els dies s'acaba a les 21:00 hores).

Quins mòduls s’imparteixen?

Metodologia de la intervenció social
Informació i comunicació amb perspectiva de gènere
Àmbits d’intervenció per a la promoció d’igualtat
Intervenció socioeducativa per a la igualtat
Prevenció de la violència de gènere
Promoció de l’ocupació femenina
Desenvolupament comunitari
Participació social de les dones
Habilitats socials
Primers auxilis
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte de promoció d’igualtat de gènere
Formació en centres de treball

(*) Aquest currículum està pendent d’aprovació.

Condicions d’accés
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

• tenir el títol de batxillerat,
• tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
• haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
• haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
• haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior,

• estar en possessió d'una titulació universitària o equivalent,o
• haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans
de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una
prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova, o 18 si és té un títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual es vol accedir.

 

Accés a estudis universitaris
Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior obtenen el títol de tècnic superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Més informació

 

 

Calendari

Mes anterior Agost 2018 Proper mes
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Enllaços directes

 

 


 


 Twitter


Instagram