PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2017/2018


Horari de presentació de sol·licituds: de 10 a 13 h (de dilluns a divendres) i de 16’30 a 18’15 h (dilluns, dimarts i dimecres)

A les 13 h i a les 18’15 h la porta de la Secretaria ES TANCARÀ i ja no us podrem atendre 


 

Calendari de preinscripció i matrícula

 1. Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017
 2. Termini per presentar la sol·licitud: del 25 al 31 de maig de 2017 (la documentació  es pot presentar fins al 2 de juny de 2017)
 3. Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 21 de juny de 2017
 4. Termini per presentar reclamacions: del 22 al 26 de juny de 2017
 5. Termini per presentar el certificat de la qualificació del batxillerat o del grau mitjà (si s'han finalitzat els estudis el mes de juny): fins al 26 de juny de 2017
 6. Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 28 de juny de 2017
 7. Sorteig del número de desempat: 29 de juny de 2017, a les 11 h (serveis centrals del Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202)
 8. Llista ordenada definitiva: 3 de juliol de 2017
 9. Publicació de l'oferta final: 11 de juliol de 2017
 10. Llistes d'ALUMNAT ADMÈS i llistes d'espera: 12 de juliol de 2017
 11. Termini per fer la matrícula: del 13 al 20 de juliol de 2017

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR    (Les fotocòpies cal portar-les fetes)

A)    Documentació identificativa

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se'n té.

Si l'alumne o alumna és menor d'edat també s'ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

B)  Documentació acadèmica  (Per acreditar el criteri de prioritat)

Document que cal presentar segons la via d'accés que s'ha d'acreditar: 

 • certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés als cicles o
 • certificat de la qualificació de la prova d’accés o
 • certificat de la qualificació de la formació relacionada amb l'accés.

 

- Si encara es cursen els estudis es pot presentar el certificat de la qualificació fins al final del període de reclamacions al barem provisional.

- Les persones que han superat la prova d'accés a Catalunya des de l'any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

- Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l'original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.

- Els alumnes procedents d’estudis estrangers han de presentar la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

- Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

Criteris de prioritat

Segons la via d'accés a aquests ensenyaments s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

- Via d'accés: batxillerat o estudis equivalents; reserva del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

- Via d'accés: títol de tècnic i formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior; reserva del 20%. Es considera formació relacionada:

 • el curs de formació específic d'accés a cicles de grau superior (CAS),
 • el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior,
 • la formació per a les proves d'accés i
 • el curs de preparació per a les proves d'accés.

 Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents:

 1. Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior*.
 2. Alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.
 3. Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.
 4. Alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.
 5. Alumnes que han superat la formació per a les proves d'accés o el curs de preparació.

* a partir d'aquí, curs de preparació.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació obtinguda en la formació al·legada.

- Via d'accés: prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l'accés; reserva del 20%. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

Finalitzat aquest procés, si hi ha places vacants s'assignen a les persones amb títol de tècnic de grau mitjà que no acrediten la superació de cap de les formacions relacionades amb l'accés a cicles de grau superior ni la prova d'accés, amb la prioritat següent:

 1. Procedir de la mateixa família professional o d'una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.
 2. Procedir d'una família professional no afí.

  Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà.

 

Calendari

Mes anterior Abril 2018 Proper mes
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Enllaços directes

 

 


 


 Twitter


Instagram