PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2017/2018


 Horari de presentació de sol·licituds: de 10 a 13 h (de dilluns a divendres) i de 16’30 a 18’15 h (dilluns, dimarts i dimecres)

A les 13 h i a les 18’15 h la porta de la Secretaria ES TANCARÀ i ja no us podrem atendre

 


Calendari de preinscripció i matrícula

 1. Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2017
 2. Termini per presentar sol·licituds: del 16 al 24 de maig de 2017 (la documentació es pot presentar fins el 26 de maig de 2017)
 3. Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017
 4. Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de juny de 2017
 5. Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017
 6. Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017, a les 11 h (Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202).
 7. Llista de sol·licituds ordenada definitiva: 19 de juny de 2017
 8. Publicació de l'oferta final: 30 de juny de 2017
 9. Publicació de la llista d'ALUMNAT ADMÈS i llista d'espera: 3 de juliol de 2017
 10. Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 4 a l'11 de juliol de 2017

 

 

Finalitzada la matrícula i tancada la llista d'espera, el 4 de setembre de 2017 el Departament d'Ensenyament informa dels centres i cicles amb places vacants.

S'obre un segon període d'admissió en què només poden participar: 

- les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça i
- les persones que van obtenir plaça però no es van matricular perquè estaven pendents de la qualificació de setembre de l’ESO

Els participants han d'acreditar amb els certificats corresponents que compleixen els requisits d'accés i la qualificació dels estudis o de la prova que els dóna accés als cicles.

L'acreditació d'haver pres part en el procés de preinscripció ordinari es pot fer amb la còpia de la sol·licitud corresponent.

 • Termini per presentar la sol·licitud i la documentació: 6 i 7 de setembre de 2017
 • Llista d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2017-2018

 

En aquest segon període, els centres assignen les places segons l'ordre següent:

 1. persones que van participar en el procés de preinscripció ordinari, complien els requisits d'accés al cicle i no van obtenir plaça, tenint en compte la qualificació al·legada,
 2. persones que van obtenir plaça però no es van poder matricular perquè estaven pendents de la qualificació de setembre de l'ESO.

 

En cas d'empat, per ordenar les sol·licituds s'utilitza la qualificació global de l'ESO o dels estudis o prova que dona dret a l'accés. Si persisteix l'empat, l'ordre es determina per sorteig.


 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR    (Les fotocòpies cal portar-les fetes)

Original i fotocòpia de la sol·licitud de preinscripció, prèviament enviada per Internet.

Enllaç per realitzar la preinscripció.

A) Documentació identificativa

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se'n té.

Si l'alumne o alumna és menor d'edat també s'ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol.licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

B) Documentació acadèmica (Per acreditar el criteri de prioritat)

El document acreditatiu que cal presentar és un dels certificats següents:

 • certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l'accés a aquests ensenyaments o
 • certificat de la qualificació de la prova d'accés.

 - Els alumnes que encara cursen els estudis han de presentar el certificat de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis avaluats definitivament.

- Els alumnes que han completat l'etapa d’ESO han de presentar el certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa; en el cas d'estudis antics, l'original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.

- Els alumnes procedents d’estudis estrangers han de presentar la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

- Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Ensenyament i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional; si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.

- Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

 


 

Criteri de prioritat per a l'assignació de les places

Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (estudis o curs que permeten l'accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d'accés.

Segons la via d'accés es fan les següents reserves de places:

- Via d'accés: graduat en educació secundària obligatòria; reserva del 60%.

- Via d'accés: PQPI; reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.

- Via d'accés: prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés o per altres titulacions que permeten l'accés; reserva del 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció que han superat les proves d'accés o n'han quedat exempts accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

Calendari

Mes anterior Abril 2018 Proper mes
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Enllaços directes

 

 


 


 Twitter


Instagram